Wijziging bekostigingsstelsel per 2022

Per januari 2022 zal een nieuw bekostigings-en vergoedingensysteem in werking treden in de ggz.

Behandeling in de ggz wordt (onder voorwaarden) ondergebracht en vergoed in de basisverzekering. Dat is ook in 2022 nog steeds het geval. De grootste verandering houdt in, dat per 1 januari 2022 gefactureerd zal moeten worden per sessie (en niet meer na afloop van een totaaltraject zoals nu het geval is). Dossiers van lopende behandelingen dienen per 31-12-2021 afgesloten te worden door ons. Het aantal minuten dat reeds besteed is aan behandeling wordt dan in rekening gebracht. Uw verzekeraar brengt dan ook eigen risico in rekening. Loopt een behandeling door in 2022, dan zal uw dossier op 1 januari heropend worden binnen het nieuwe systeem. De sessies zullen dan per keer worden afgerekend en gedeclareerd. De bijbehorende tarieven zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald en worden spoedig volledig bekend gemaakt. De meest voorkomende tarieven zullen waarschijnlijk de volgende zijn:

Behandeling 60 minuten (incl. administratietijd): € 143,71
Diagnostiek 120 minuten (incl. administratietijd): € 351,55

Contracten
Verder is van invloed of FIT psychologie een contract afsluit met uw verzekeraar in 2022. Indien er sprake is van een contract verzorgen wij de declaraties voor u. Met de volgende verzekeraars zullen wij contracten afsluiten:

Zorg en Zekerheid
DSW
Caresq, Aevitae
ASR, Ditzo
ENO, Salland
ONVZ, VVAA, PNOZorg, Jaaah
Voor de koepels Zilveren Kruis en CZ is dit nu nog onbekend.

De reden, dat wij niet met alle verzekeraars contracten aangaan is dat de voorwaarden soms dusdanig ongunstig zijn dat ze de kwaliteit van zorg niet ten goede komen. Wij hebben geen invloed op deze voorwaarden. De tarieven die wij als psychologen uitgekeerd krijgen liggen lager dan de tarieven zoals opgesteld door de NZA. Soms zo laag, dat het niet meer rendabel is om te behandelen onder contract. In het geval van een contract zal FIT psychologie de declaratie voor u verzorgen. Als er geen sprake (meer) is van een contract in 2022, dan zal FIT psychologie bovengenoemde kosten in rekening brengen bij u, waarna u zelf kunt declareren. Ga altijd zelf na welk percentage u vergoed krijgt. Dit hangt van het type polis af dat u heeft afgesloten, maar bij wet is vastgelegd dat dit minimaal 75% moet zijn.

Tip: in december kan worden overgestapt van verzekeraar en/of polis. Wij raden u aan om u hierin te verdiepen; mogelijk is dit de moeite waard.