Tarieven & Vergoeding

psycholoog alphen leiden emdr trauma depressie angst fit psychologie

Indien je in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts betreffende de Generalistische Basis GGZ kom je in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Houd rekening met een wettelijk verplicht eigen risico, dat de zorgverzekeraar hanteert (momenteel is dat €385, tenzij je een verhoogd eigen risico hebt afgesloten). Het is uiteraard ook mogelijk om de behandeling zelf te bekostigen. Indien er een vermoeden bestaat van een DSM5 stoornis gelden de NZA tarieven hieronder. Een uitzondering hierop is de zogeheten aanpassingsstoornis, welke niet vanuit het basispakket wordt vergoed. Indien er geen sprake is van een stoornis gelden de coachingstarieven (verderop genoemd).

Bekostiging: het Zorgprestatiemodel

Er wordt gefactureerd conform het zogeheten Zorgprestatiemodel, namelijk per sessie. De bijbehorende tarieven zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald en kun je vinden in dit overzicht: NZa tarieven 2023. Voor FIT psychologie gelden de tarieven Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II- Gezondheidszorgpsycholoog wet BIG artikel 3. De meest voorkomende declarabele afspraken en bijbehorende tarieven zijn de volgende in 2023:

   
   

Tarieven in 2023:

Behandeling 45 minuten (incl. administratietijd):

Behandeling 60 minuten (incl. administratietijd):

 

€ 128,40

€ 152,50

Onderzoek/intake 90 minuten (incl. administratietijd):

Behandeling 60 minuten niet-basispakketzorg (incl. administratietijd):

€ 259,01

€ 124,16

Voor meer informatie kijkt u op: https://www.zorgprestatiemodel.nl. Tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft FIT psychologie een contract afgesloten voor 2022; declaraties worden in dit geval voor u ingediend en dit hoeft u dus niet zelf te doen. De kosten van de therapie worden dan volledig vergoed tegen de gecontracteerde tarieven:

Zorg&Zekerheid, ASR, Ditzo.

Indien er geen sprake is van een contract worden bovenstaande NZA tarieven bij u in rekening gebracht, waarna u zelf kunt declareren. Het is afhankelijk van uw polis welk percentage u terug krijgt. Houd altijd rekening met een wettelijk eigen risico dat de verzekeraar hanteert.

Er vindt altijd tenminste 1 diagnostiek sessie plaats (de intake). Uitgebreider diagnostisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van een traject. Bijvoorbeeld ADHD onderzoek of beknopt persoonlijkheidsonderzoek. Met een verwijzing valt dit onder vergoeding door de zorgverzekeraar.

Voor intelligentie onderzoek geldt, dat dit als onderdeel van een bestaand traject na verwijzing vergoed wordt. Een losstaand intelligentie onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden en dient zelf bekostigd te worden.

Tarief intelligentie onderzoek: € 800,00. Inclusief uitgebreide rapportage: € 950,00.

Tarief mental coaching: € 120,00 (60 minuten).

Dit tarief geldt indien er geen medische hulpvraag/geen sprake van een DSM5 stoornis is. Of als er geen verwijsbrief aanwezig is omdat u bijvoorbeeld besluit het traject zelf te willen betalen. Maar ook bij een hulpvraag gericht op het voorkomen van problemen, om sportprestaties te verbeteren of ontwikkeling op persoonlijk vlak. Het tarief is vrijgesteld van BTW. Veelal wordt coaching vergoed door uw werkgever. Voor begeleiding van sporters: neem het best even contact op om het traject en de kosten door te spreken.

Tarief no-show (binnen 24 uur afzeggen of niet verschijnen zonder bericht): € 50,00.
Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar omdat deze kosten niet onder vergoeding vallen.

Tarief supervisie: €95,00 (45 minuten plus 15 minuten voorbereiding)

Algemene voorwaarden 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen FIT psychologie en de client.

Artikel 2

Afspraken moeten bij afwezigheid uiterlijk tot 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch of per mail geannuleerd of verplaatst worden (een duidelijk ingesproken voicemailbericht met naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van afspraak volstaat). Houd u er rekening mee dat u alleen binnen kantoortijden (op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) een afspraak kunt wijzigen of annuleren. De feestdagen, het weekend en praktijksluiting rond kerst vallen hier dus buiten. Voor het annuleren van afspraken op maandag geldt dat dit dus uiterlijk op vrijdag dient plaats te vinden. Bij niet annuleren en bij annuleringen die niet tijdig plaatsvinden, zal EUR 50 in rekening worden gebracht.

Artikel 3

Onder afspraken worden zowel afspraken op de praktijk als telefonische afspraken verstaan.

Artikel 4

De door FIT Psychologie aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dient door de client binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de client in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 6

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt FIT psychologie de client een betalingsherinnering.

Artikel 7

Voldoet de client binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen, dan is FIT psychologie zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten hoogste 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

Artikel 9

Bij betalingsachterstand is FIT psychologie gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de client aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10

FIT psychologie behoudt zich het recht voor cliënt uit te schrijven indien er gedurende 2 maanden geen afspraak heeft plaats gevonden en cliënt niet reageert op contactverzoeken.