‘Vanaf afspraak 1 voelde het goed!….’

Tarieven & Vergoeding

Indien je in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts betreffende de Generalistische Basis GGZ kom je in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Houd rekening met een wettelijk verplicht eigen risico, dat de zorgverzekeraar hanteert (momenteel is dat €385, tenzij je een verhoogd eigen risico hebt afgesloten). Het is uiteraard ook mogelijk om de behandeling zelf te bekostigen. Indien er een vermoeden bestaat van een DSM5 stoornis gelden de NZA tarieven hieronder. Een uitzondering hierop is o.a. de zogeheten aanpassingsstoornis maar ook relatieproblemen, welke niet vanuit het basispakket worden vergoed. Indien er geen sprake is van een stoornis/verwijzing gelden de coachingstarieven (verderop genoemd).


Psychologische behandeling vergoed via de zorgverzekering

Er wordt gefactureerd conform het zogeheten Zorgprestatiemodel, namelijk per sessie. De bijbehorende tarieven zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald en kun je vinden in bijlage 2 van de NZA website: NZA tarieven 2024  Voor FIT psychologie gelden de tarieven Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II- Gezondheidszorgpsycholoog wet BIG artikel 3. De meest voorkomende declarabele afspraken en bijbehorende tarieven zijn als volgt door de NZA vastgesteld voor 2024:

  • Behandeling 45 minuten: € 135,89
  • Behandeling 60 minuten: € 161,46
  • Intake/diagnostiek 90 minuten:  € 274,01
  • Niet-basispakket behandeling 60 minuten: € 132,24
psycholoog alphen leiden emdr trauma depressie angst fit psychologie

 

Contact

06 19 02 19 11
info@fitpsychologie.nl


Voor meer informatie kijk je op: https://www.zorgprestatiemodel.nl. Tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft FIT psychologie een contract afgesloten; declaraties worden in dit geval voor jou ingediend en dit hoef je dus niet zelf te doen. De kosten van de therapie worden dan volledig vergoed tegen de gecontracteerde tarieven (deze kun je opvragen bij je verzekeraar):

2023: Zorg&Zekerheid, ASR (en Ditzo als onderdeel van ASR).
2024: Zorg&Zekerheid en ASR.

Indien er geen sprake is van een contract worden bovenstaande NZA tarieven bij je in rekening gebracht, waarna je zelf kunt declareren. Het is afhankelijk van je polis welk percentage je terug krijgt. Houd altijd rekening met een wettelijk eigen risico dat de verzekeraar hanteert.

Er vindt altijd tenminste 1 diagnostiek sessie plaats (de intake). Uitgebreider diagnostisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van een traject. Bijvoorbeeld ADHD onderzoek of beknopt persoonlijkheidsonderzoek. Met een verwijzing valt dit onder vergoeding door de zorgverzekeraar.

Tarief intelligentie onderzoek: € 800,00. Inclusief uitgebreide rapportage: € 950,00.
Voor intelligentie onderzoek geldt, dat dit als onderdeel van een bestaand traject na verwijzing vergoed wordt. Een losstaand intelligentie onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden en dient zelf bekostigd te worden.

Tarief mental coaching: € 120,00 (60 minuten). Geen btw van toepassing.
Er is sprake van mental coaching indien er geen medische hulpvraag/geen sprake van een DSM5 stoornis is. Of als er geen verwijsbrief aanwezig is omdat je bijvoorbeeld besluit het traject zelf te willen betalen. Maar ook bij een hulpvraag gericht op het voorkomen van problemen, om sportprestaties te verbeteren of ontwikkeling op persoonlijk vlak. Het tarief is vrijgesteld van BTW. Veelal wordt coaching vergoed door je werkgever. Voor begeleiding van sporters: neem het best even contact op om het traject en de (pakket)kosten door te spreken.

Tarief no-show (binnen 24 uur afzeggen of niet verschijnen zonder bericht): € 50,00.
Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar omdat deze kosten niet onder vergoeding vallen.

Tarief supervisie: €110,00 (45 minuten plus 15 minuten voorbereiding)


Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen FIT psychologie en de client.

Artikel 2
Afspraken moeten bij afwezigheid uiterlijk tot 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch of per mail geannuleerd of verplaatst worden (een duidelijk ingesproken voicemailbericht met naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van afspraak volstaat). Houd u er rekening mee dat u alleen binnen kantoortijden (op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) een afspraak kunt wijzigen of annuleren. De feestdagen, het weekend en praktijksluiting rond kerst vallen hier dus buiten. Voor het annuleren van afspraken op maandag geldt dat dit dus uiterlijk op vrijdag dient plaats te vinden. Bij niet annuleren en bij annuleringen die niet tijdig plaatsvinden, zal EUR 50 in rekening worden gebracht.

Artikel 3
Onder afspraken worden zowel afspraken op de praktijk als telefonische afspraken verstaan.

Artikel 4
De door FIT Psychologie aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dient door de client binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de client in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 6
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt FIT psychologie de client een betalingsherinnering.

Artikel 7
Voldoet de client binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen, dan is FIT psychologie zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten hoogste 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

Artikel 9
Bij betalingsachterstand is FIT psychologie gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de client aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10
FIT psychologie behoudt zich het recht voor cliënt uit te schrijven indien er gedurende 2 maanden geen afspraak heeft plaats gevonden en cliënt niet reageert op contactverzoeken.

Webproof Webdesign Wordpress