Tarieven & Vergoeding

FIT psychologie psycholoog Alphen aan den Rijn

De volgende informatie geldt voor de jaren 2020 en 2021. Per 2022 treedt een gewijzigd bekostigingsstelsel in werking (zie onderaan pagina).

Indien je in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts betreffende de Generalistische Basis GGZ kom je in aanmerking voor volledige vergoeding vanuit de basisverzekering. Houd rekening met een wettelijk verplicht eigen risico, dat de zorgverzekeraar hanteert (momenteel is dat €385, tenzij je een verhoogd eigen risico hebt afgesloten). Het is uiteraard ook mogelijk om de behandeling zelf te bekostigen. Indien er een vermoeden bestaat van een DSM5 stoornis gelden de NZA tarieven hieronder. Indien er geen sprake is van een stoornis gelden de coachingstarieven (verderop genoemd).

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ is vormgegeven binnen zogeheten productgroepen. De behandelkosten zijn gebaseerd op een aantal minuten. Het aantal minuten die nodig zijn is gebaseerd op o.a. de desbetreffende diagnose. Bij de intake wordt vastgesteld om welke productgroep het eventueel gaat:

Voor behandelingen gestart in 2020 geldt: (tarieven opgesteld door Nederlandse Zorg Autoriteit):

Traject Kort: € 504,71
Traject Middel: € 856,34
Traject Intensief: € 1373,34
Traject Chronisch: € 1287,27
Onvolledig Behandeltraject: € 219,53
Onverzekerd product: € 109,76

Voor behandelingen gestart in 2021 geldt: (tarieven opgesteld door Nederlandse Zorg Autoriteit):

Traject Kort: € 522,13
Traject Middel: € 885,01
Traject Intensief: € 1434,96
Traject Chronisch: € 1380,49
Onvolledig Behandeltraject: € 228,04
Onverzekerd product: € 114,41

Indien je verzekerd bent bij één van de volgende zorgverzekeraars vindt declaratie van de behandeling door FIT psychologie plaats en hoef je dit niet zelf te regelen. De reden hiervan is dat FIT psychologie met deze verzekeraars een contract heeft afgesloten. Je hebt recht op 100% vergoeding mits in bezit van een verwijsbrief naar de zogeheten Basis GGZ: (Let op: ook indien FIT psychologie geen contract heeft afgesloten met je verzekeraar heb je recht op vergoeding van tenminste 75% en houdt dus niet in dat de behandeling niet vergoed wordt)

2020: VRZ, Zorg&Zekerheid, ENO, ONVZ
Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, Aevitae
Menzis, Anderzorg
DSW, ASR, Ditzo, Amersfoortse, Caresq, National Academic. CZ.

2021: VRZ, Zorg&Zekerheid, AZVZ, ENO, Salland, Hollandzorg, Zorgdirect, ONVZ, Menzis, Anderzorg, DSW, ASR, Ditzo, Amersfoortse.

Ieder jaar kijkt FIT psychologie kritisch naar de contracten die zorgverzekeraars ons jaarlijks aanbieden (waar FIT psychologie inhoudelijk geen inspraak op heeft). Dit heeft ertoe geleid dat er geen contract is aangegaan met de koepel VGZ en per 2021 ook niet met koepels Zilveren Kruis Achmea en CZ. De reden hiervoor is dat deze verzekeraars eisen stellen die de kwaliteit van zorg niet ten goede komen in onze ogen. Ook in geval je verzekerd bent bij ongecontracteerde koepels is vergoeding weldegelijk mogelijk; in de meeste gevallen tussen 75 en 100%. Het is afhankelijk van het type polis welk percentage vergoed wordt. Neem hiervoor zelf contact op met je zorgverzekeraar. In dit geval betaal je het volgende voorschot op de behandelkosten die hierboven genoemd worden (waarvan je achteraf dus een percentage kunt declareren):

Tarief voorschot in geval van ongecontracteerde zorg: € 95,00 (45 minuten; in rekening gebracht via maandelijkse factuur).

Niet alle klachten komen in aanmerking voor vergoeding. Te denken valt bijvoorbeeld aan zogeheten aanpassingsproblematiek. Toch kun je ook in voorkomende gevallen begeleiding krijgen. Dit valt dan onder het zogeheten Onverzekerd product (zie het lijstje boven).

Tarief coaching: € 100,00 excl. BTW (60 minuten)

Dit tarief geldt indien er geen medische hulpvraag/geen sprake van een DSM5 stoornis is. Voor begeleiding van sporters: neem het best even contact op om het traject en de kosten door te spreken.

Tarief no-show (binnen 24 uur afzeggen of niet verschijnen zonder bericht): € 50,00.
Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar omdat deze dit niet vergoedt.

Tarief supervisie: €95,00 (45 minuten plus 15 minuten voorbereiding)

Wijziging bekostiging per 2022: het Zorgprestatiemodel

Per januari 2022 zal een nieuw bekostigings-en vergoedingensysteem in werking treden. Dan zal gefactureerd worden per sessie (en niet meer per totaaltraject zoals nu het geval is). De bijbehorende tarieven zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald en kun je vinden in dit overzicht: NZA tarieven 2022. De meest voorkomende declarabele producten en bijbehorende tarieven zullen waarschijnlijk de volgende zijn:

Behandeling 45 minuten (incl. administratietijd): € 120,99

Intake 60 minuten (incl. administratietijd):

Intake 75 minuten (incl. administratietijd):

€ 163,37

€ 199,03

Lopende behandelingen dienen per 31-12-2021 afgesloten te worden. Declaratie zal plaatsvinden gerekend over het aantal minuten dat reeds is besteed aan de behandeling én eigen risico wordt door uw verzekeraar in rekening gebracht. Loopt een behandeling door in 2022, dan zal onder het nieuwe systeem de behandeling heropend worden per 1 januari. En dan zal uw sessie na afloop gedeclareerd worden bij u of uw verzekeraar.  Voor meer informatie kijkt u op: https://www.zorgprestatiemodel.nl.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft FIT psychologie een contract afgesloten voor 2022; declaraties worden in dit geval voor u ingediend en hoeft u dus niet zelf te doen. De kosten van de therapie worden dan volledig vergoed:

Zorg&Zekerheid, ENO, Salland, ONVZ, VVAA, PNOzorg, Jaaah, DSW, InTwente, Stad Holland, ASR, Ditzo, Caresq, Aevitae, Eucare.

Indien er geen sprake is van een contract worden bovenstaande NZA tarieven bij u in rekening gebracht, waarna u zelf kunt declareren. Het is afhankelijk van uw polis welk percentage u terug krijgt. Houd altijd rekening met een wettelijk eigen risico dat de verzekeraar hanteert.

Tarief coaching: € 100,00 excl. BTW (60 minuten)

Dit tarief geldt indien er geen medische hulpvraag/geen sprake van een DSM5 stoornis is. Voor begeleiding van sporters: neem het best even contact op om het traject en de kosten door te spreken.

Tarief no-show (binnen 24 uur afzeggen of niet verschijnen zonder bericht): € 50,00.
Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar omdat deze dit niet vergoedt.

Tarief supervisie: €95,00 (45 minuten plus 15 minuten voorbereiding)

Algemene voorwaarden 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen FIT psychologie en de client.

Artikel 2

Afspraken moeten bij afwezigheid uiterlijk tot 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch of per mail geannuleerd of verplaatst worden (een duidelijk ingesproken voicemailbericht met naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van afspraak volstaat). Houd u er rekening mee dat u alleen binnen kantoortijden (op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) een afspraak kunt wijzigen of annuleren. De feestdagen, het weekend en praktijksluiting rond kerst vallen hier dus buiten. Voor het annuleren van afspraken op maandag geldt dat dit dus uiterlijk op vrijdag dient plaats te vinden. Bij niet annuleren en bij annuleringen die niet tijdig plaatsvinden, zal EUR 50 in rekening worden gebracht.

Artikel 3

Onder afspraken worden zowel afspraken op de praktijk als telefonische afspraken verstaan.

Artikel 4

De door FIT Psychologie aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dient door de client binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de client in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 6

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum stuurt FIT psychologie de client een betalingsherinnering.

Artikel 7

Voldoet de client binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen, dan is FIT psychologie zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten hoogste 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

Artikel 9

Bij betalingsachterstand is FIT psychologie gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de client aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10

FIT psychologie behoudt zich het recht voor cliënt uit te schrijven indien er gedurende 2 maanden geen afspraak heeft plaats gevonden en cliënt niet reageert op contactverzoeken.