Tarieven & Vergoeding

FIT psychologie psycholoog Alphen aan den Rijn

Indien je in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts betreffende de Generalistische Basis GGZ kom je in aanmerking voor volledige vergoeding vanuit de basisverzekering. Houd rekening met een wettelijk verplicht eigen risico, dat de zorgverzekeraar hanteert (momenteel is dat €385).

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ is vormgegeven binnen zogeheten productgroepen. De behandelkosten zijn gebaseerd op een aantal minuten. Het aantal minuten dat je nodig hebt is gebaseerd op o.a. de desbetreffende diagnose. Bij de intake wordt vastgesteld om welke productgroep het eventueel gaat:

Voor behandelingen gestart in 2019 geldt: (tarieven opgesteld door Nederlandse Zorg Autoriteit):

Traject Kort: € 507,62
Traject Middel: € 864,92
Traject Intensief: € 1356,25
Traject Chronisch: € 1251,70
Onvolledig Behandeltraject: € 207,19
Onverzekerd product: € 105,25

Voor behandelingen gestart in 2020 geldt: (tarieven opgesteld door Nederlandse Zorg Autoriteit):

Traject Kort: € 504,71
Traject Middel: € 856,34
Traject Intensief: € 1373,34
Traject Chronisch: € 1287,27
Onvolledig Behandeltraject: € 219,53
Onverzekerd product: € 109,76

Indien je verzekerd bent bij één van de volgende zorgverzekeraars vindt declaratie van de behandeling door FIT psychologie plaats en hoef je dit niet zelf te regelen. De reden hiervan is dat FIT psychologie met deze verzekeraars een contract heeft afgesloten. Je hebt recht op 100% vergoeding mits in bezit van een verwijsbrief naar de zogeheten Basis GGZ: (Let op: ook indien FIT psychologie geen contract heeft afgesloten met je verzekeraar heb je recht op vergoeding van tenminste 75% en houdt dus niet in dat de behandeling niet vergoed wordt)

VRZ, Zorg&Zekerheid, ENO, ONVZ
Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, Aevitae
Menzis, Anderzorg
DSW, ASR, Ditzo, Amersfoortse, Caresq, National Academic.

Vanaf 2020 ook CZ.

In het geval van overige verzekeraars kom je tevens in aanmerking voor vergoeding als het gaat om behandeling bij Michelle Ernst. Het is afhankelijk van het type polis welk percentage vergoed wordt maar meestal ligt dit tussen 75% en 100%. Neem hiervoor zelf contact op met je zorgverzekeraar. In dit geval betaal je het volgende voorschot op de behandelkosten die hierboven genoemd worden (waarvan je achteraf dus een percentage kunt declareren):

Tarief voorschot in geval van ongecontracteerde zorg: € 95,00 (45 minuten).

Ieder jaar kijkt FIT psychologie kritisch naar de contracten die zorgverzekeraars ons jaarlijks aanbieden (waar FIT psychologie geen inspraak op heeft). Voor 2019 heeft dit ertoe geleid dat er geen contract is aangegaan met de koepels CZ en VGZ. De reden hiervoor is dat deze verzekeraars eisen stellen die de kwaliteit van zorg niet ten goede komen in onze ogen. Ook in geval je verzekerd bent bij CZ en VGZ is vergoeding weldegelijk mogelijk; in de meeste gevallen tussen 75 en 100%.

Niet alle klachten komen in aanmerking voor vergoeding. Te denken valt bijvoorbeeld aan zogeheten aanpassingsproblematiek. Toch kun je ook in voorkomende gevallen begeleiding krijgen. Dit valt dan onder het zogeheten Onverzekerd product (zie het lijstje boven).

N. B. voor behandeling bij Robert Ernst geldt vergoeding in geval van verzekering via Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea,  Zorg&Zekerheid, VRZ, ENO en ONVZ. Behandeling bij Robert kan uitsluitend via deze verzekeraars plaats vinden.

Tarief coaching: € 100,00 excl. BTW (60 minuten)

Dit tarief geldt indien er geen medische hulpvraag is.

Tarief no-show (binnen 24 uur afzeggen of niet verschijnen zonder bericht): € 50,00.
Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Meer informatie over de Generalistische Basis GGZ vind je hier.

Algemene voorwaarden 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen FIT psychologie en de client.

Artikel 2

Afspraken moeten bij afwezigheid uiterlijk tot 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch of per mail geannuleerd of verplaatst worden (een duidelijk ingesproken voicemailbericht met naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van afspraak volstaat). Houd u er rekening mee dat u alleen binnen kantoortijden (op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) een afspraak kunt wijzigen of annuleren. De feestdagen, het weekend en praktijksluiting rond kerst vallen hier dus buiten. Voor het annuleren van afspraken op maandag geldt dat dit dus uiterlijk op vrijdag dient plaats te vinden. Bij niet annuleren en bij annuleringen die niet tijdig plaatsvinden, zal EUR 50 in rekening worden gebracht.

Artikel 3

Onder afspraken worden zowel afspraken op de praktijk als telefonische afspraken verstaan.

Artikel 4

De door FIT Psychologie aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dient door de client binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de client in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 6

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum stuurt FIT psychologie de client een betalingsherinnering.

Artikel 7

Voldoet de client binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen, dan is FIT psychologie zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten hoogste 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

Artikel 9

Bij betalingsachterstand is FIT psychologie gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de client aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10

FIT psychologie behoudt zich het recht voor cliënt uit te schrijven indien er gedurende 2 maanden geen afspraak heeft plaats gevonden en cliënt niet reageert op contactverzoeken.